Vedlikehold - HSConsult AS

Vedlikehold HS Consult

Hvordan kontrollerer du kostnadene?
 

Service - kontroll og ettersyn

Det er et krav i Plan-/ bygningsloven at alle heiser, rulletrapper og rullebånd, nye som gamle skal ha et jevnlig ettersyn utført av kvalifisert personell. Dette skal utføres systematisk slik at anleggene er driftsikre, og til enhver tid i hht. gjeldende krav og forskrifter. Et godt servicearbeid og gode vedlikeholdsrutiner vil bidra til optimal driftsregularitet, komfort, økt levetid for anlegget og god bruksvennlighet.

Reforhandling av vedlikeholdsavtaler

Heiseiere har svært ofte gamle og dyre vedlikeholdsavtaler. Vi opplever ofte at der vi går inn og reforhandler eller skifter serviceleverandør oppnår man besparelser. Ved å samle sine vedlikeholdsavtaler i en flåteavtale med en vedlikeholdspartner oppnås det ofte betydelige gevinster økonomisk og organisatorisk. Ved reforhandling av avtalene settes det krav til vedlikeholdsinnholdet og betingelsene for øvrig. Vedlikeholdsavtalen blir tilpasset heiseiers behov og ønsker, og ikke heisleverandørenes standardiserte løsninger og rutiner.

Heisadministrasjon

HSConsult AS tilbyr en tett oppfølging av alle kostnader og hendelser for heiser, rulletrapper og rullebånd, vi påser at utførte reparasjoner utføres i hht. inngåtte avtaler. Sammen med leverandørene vurderer vi eventuelt nødvendige tiltak opp mot kundens behov. Alle anlegg blir kontrollert av myndighetene annethvert år. Vi sørger for at krav til utbedringer blir utført i hht. inngått avtale og følger opp korrekt tilbakemelding til kontrollerende myndighet. Vi har gjennom tett oppfølging av anlegg samt utført service og vedlkehold erfart at anleggseierne har mer tilfredse brukere, samt at kostnader på den enkelte heis/ rulletrapp/ rullebånd har gått vesentlig ned. Flere av våre kunder har etterspurt denne tjenesten for å ha en tettere faglig oppfølging.

Teknisk gjennomgang av eksisterende heiser

HSConsult AS utfører teknisk gjennomgang av eksisterende heiser. Tekniske vurderinger er ofte nødvendige i forbindelse med kartlegging av høye driftsutgifter. Ved en teknisk gjennomgang får man avdekket om slitasje på heisen skyldes tekniske feil, eller om årsaken er manglende eller dårlig vedlikehold, eller en kombinasjon av dette. Det viser seg ofte at leverandøren ikke har den riktige kompetansen for heistypen, eller at vedlikeholdet er så dårlig utført at det oppstår driftsforstyrrelser. Ved en teknisk gjennomgang utarbeides en skriftlig rapport som beskriver heisens tilstand, kvaliteten på vedlikeholdet og forventet framtidig kostnadsnivå, samt råd om behov for reparasjoner eller modernisering/utskiftning.

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag